Nghệ thuật Bonsai là thế mạnh của làng nghệ Vị Khê từ hàng trăm năm nay.
CCMB sẽ giúp bạn tiếp cận nghệ thuật Bonsai truyền thống của làng Vị Khê.